Kiến thức

19 Điều Đảng viên không được làm: Quy định 37-QĐ/TW mới

“19 điều đảng viên không được làm” là một tiêu đề ngắn gọn nhưng chính xác, nhấn mạnh về những hạn chế và trách nhiệm của các thành viên Đảng. Với 19 quy định này, bài viết sẽ tập trung vào việc chỉ rõ những hành vi không phù hợp và cần tránh trong quá trình hoạt động Đảng.

Table of Contents

19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới

1. Không được vi phạm pháp luật

Điều quan trọng nhất trong danh sách 19 điều đảng viên không được làm là không vi phạm pháp luật. Đảng viên phải tuân thủ tất cả các quy định và luật lệ của Nhà nước, không được tham gia vào bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật nào.

2. Không được tham gia vào hoạt động chính trị cá nhân

Theo quy định mới, đảng viên không được tham gia vào hoạt động chính trị cá nhân mà không có sự cho phép của Đảng. Điều này nhằm đảm bảo tính kỷ luật và tập trung của Đảng trong công tác chính trị.

3. Không được tiết lộ thông tin bí mật

Một trong những điều quan trọng khác mà đảng viên không được làm theo quy định mới là không tiết lộ thông tin bí mật. Đảng viên phải giữ kín các thông tin liên quan đến công việc và hoạt động của Đảng, để bảo vệ lợi ích chung và đảm bảo tính an ninh của quốc gia.

Quy định 37-QĐ/TW: 19 hành vi cấm kỵ của đảng viên

Hành vi vi phạm quy chế Đảng

1. Vi phạm các quy định, quy chế và nghị quyết của Đảng.
2. Không thực hiện nghiêm túc tài liệu, văn kiện, chỉ thị của Đảng.
3. Tuyên truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật về Đảng và nhà nước.

Hành vi không tôn trọng nguyên tắc tổ chức

1. Không tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động của Đảng.
2. Lợi dụng chức vụ để nhận lợi ích cá nhân hoặc gây thiệt hại cho tổ chức.
3. Tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp hoặc có mục tiêu xâm phạm lợi ích quốc gia.

Hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức

1. Tham gia vào các hành vi gian lận, tham nhũng, buôn lậu.
2. Sử dụng công cụ, tư liệu, thông tin của Đảng để làm riêng cho mình hoặc cho người khác.
3. Lạm dụng quyền lực, cương vị để đe dọa, uy hiếp, bắt nạt người khác.

Hành vi không đảm bảo tính chính trực

1. Vi phạm pháp luật, gian lận trong công tác kiểm tra và giám sát.
2. Tiếp tay hoặc che đậy hành vi vi phạm của người khác trong tổ chức.
3. Không xử lý nghiêm các hành vi sai trái, tham nhũng trong tổ chức.

Đây là một số điểm cơ bản trong Quy định 37-QĐ/TW mới ban hành về những hành vi cấm kỵ của Đảng viên. Mục tiêu của quy định này là để đảm bảo tính kỷ luật và chuẩn mực đạo đức của Đảng viên, từ đó nâng cao uy tín và sự tin tưởng của nhân dân vào Đảng.

Những hành vi bị cấm của đảng viên theo quy định mới

Những hành vi bị cấm của đảng viên theo quy định mới

1. Vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước

Đảng viên không được vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước, bao gồm việc phá hoại uy tín, danh dự và hình ảnh của Đảng, hoặc vi phạm các quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

2. Gây rối trật tự công cộng

Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động gây rối trật tự công cộng, gây hỗn loạn hay xúc phạm đến an ninh, trật tự xã hội.

3. Lợi dụng chức vụ để lợi ích cá nhân

Đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi ích cá nhân, làm sai lệch công tác, tham nhũng hoặc tiếp tay cho việc tham nhũng.

Danh sách 19 điều mà Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW:

1. Vi phạm các quy định của Đảng và nhà nước.
2. Gây rối trật tự công cộng.
3. Lợi dụng chức vụ để lợi ích cá nhân.
4. Phản đối và chống lại sự lãnh đạo của Đảng.
5. Tham gia vào các tổ chức, nhóm hoạt động chính trị bất hợp pháp.
6. Tiết lộ bí mật quốc gia, quân sự hoặc kinh tế.
7. Tuyên truyền, phổ biến thông tin giả mạo, xuyên tạc sự thật.
8. Truyền bá tư tưởng xấu, phản động, chống Đảng và Nhà nước.
9. Phê phán và xúc phạm các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
10. Tham gia vào các hoạt động tôn giáo nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
11. Sử dụng sai mục đích các nguồn lực của Nhà nước hoặc Đảng.
12. Gây khó khăn, trở ngại cho công tác của Đảng và Nhà nước.
13. Khiếu nại không có căn cứ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
14. Vi phạm quy chế làm việc của Đảng và Nhà nước trong công việc tổ chức, quản lý.
15. Tiếp tay cho việc tham nhũng, lợi dụng quyền hạn cá nhân.
16. Xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
17. Gây hiểu lầm, tranh cãi giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng với Đảng.
18. Tiếp tay cho các hoạt động phản động, tiêu cực.
19. Cố ý xuyên tạc lịch sử và truyền thống của Đảng và Nhà nước.

Với việc ban hành Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mong muốn duy trì và nâng cao phẩm chất đạo đức của các đảng viên, góp phần xây dựng một Đảng càng ngày càng vững mạnh và sạch bong.

Điều gì mà đảng viên không được làm theo quy định 37-QĐ/TW?

1. Không được tham gia vào các tổ chức, nhóm hoặc hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước

Theo quy định 37-QĐ/TW, đảng viên không được tham gia vào bất kỳ tổ chức, nhóm hoặc hoạt động nào có mục tiêu chống phá Đảng và Nhà nước. Điều này nhằm bảo vệ sự đoàn kết và uy tín của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ lợi ích của quốc gia.

2. Không được tham gia vào các tổ chức xã hội không thuộc sự quản lý của Đảng

Quy định 37-QĐ/TW cũng cấm đảng viên tham gia vào các tổ chức xã hội không thuộc sự quản lý của Đảng. Điều này nhằm tránh tình trạng xung đột lợi ích giữa Đảng và các tổ chức khác, từ đó duy trì sự tập trung và hiệu quả trong công tác cải cách xã hội.

3. Không được phê phán hoặc công khai chống đối chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước

Đảng viên không được phê phán hoặc công khai chống đối chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước. Quy định này nhằm bảo vệ sự thống nhất và sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách quan trọng cho quốc gia.

4. Không được tiết lộ thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước

Quy định 37-QĐ/TW cũng yêu cầu đảng viên không được tiết lộ thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước. Việc này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và tránh rủi ro cho sự phát triển của Đảng và quốc gia.

5. Không được tham gia vào các hoạt động cá nhân vi phạm pháp luật

Theo quy định 37-QĐ/TW, đảng viên không được tham gia vào các hoạt động cá nhân vi phạm pháp luật. Điều này nhằm duy trì uy tín và lòng tin của người dân vào Đảng, từ đó góp phần vào sự ổn định và phát triển của quốc gia.

Các hành vi bị nghiêm cấm của đảng viên theo quy định mới

1. Vi phạm các quy định về tổ chức và hoạt động của Đảng

Dưới quy định mới, các đảng viên không được thực hiện những hành vi vi phạm các quy định về tổ chức và hoạt động của Đảng. Điều này bao gồm việc không tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng, không tham gia vào các hoạt động của Đảng, hay làm những việc gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín và danh dự của Đảng.

2. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn cá nhân

Để tránh lợi dụng chức vụ và quyền hạn cá nhân, các đảng viên không được sử dụng chức vụ và quyền hạn để lợi ích riêng cá nhân. Họ cũng không được tham gia vào các hoạt độnghay giao dịch phi pháp để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác.

Danh sách 19 điều mà Đảng viên không được làm:

1. Vi phạm các quy định về tổ chức và hoạt động của Đảng.
2. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn cá nhân.
3. Vi phạm quy định về trật tự, kỷ luật của Đảng.
4. Tham gia vào các hoạt động xã hội vi phạm pháp luật.
5. Tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, propaganda chống Đảng và Nhà nước.
6. Bất chấp lệnh chỉ đạo của Đảng trong công tác xây dựng Đảng.
7. Tiếp tay cho việc tham nhũng, buôn lậu, gian lận, tham ô tài sản công.
8. Phản bội tổ quốc, gây rối trật tự an ninh quốc gia.
9. Tuyên truyền các ý kiến sai trái với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
10. Phê phán một cách công khai và không có căn cứ các quyết định của Đảng và Nhà nước.
11. Xâm phạm uy tín và danh dự của Đảng viên khác hoặc của người khác.
12. Sử dụng thông tin sai lệch để gây hiểu lầm, tranh cãi trong Đảng và xã hội.
13. Làm ẩu đả, gây hỗn loạn trong các cuộc họp, hội nghị của Đảng.
14. Lợi dụng quyền lực cá nhân để đe dọa, ngăn chặn hoạt động của Đảng và Nhà nước.
15. Tiết lộ thông tin bí mật về Đảng và Nhà nước.
16. Tham gia vào các tổ chức xã hội vi phạm pháp luật.
17. Sử dụng tài sản công cho mục đích cá nhân hoặc cho người khác một cách trái phép.
18. Thực hiện các hành vi đồi trụy, không lành mạnh trong cuộc sống cá nhân và xã hội.
19. Không thực hiện nghĩa vụ Đảng viên và không tham gia vào các hoạt động của Đảng theo quy định.

Quy định mới này nhằm tăng cường kỷ luật và trách nhiệm của các đảng viên, từ đó giúp duy trì sự liên kết và sự đoàn kết trong Đảng.

Tổng hợp 19 điều bị cấm kỵ cho các thành viên Đảng

Tổng hợp 19 điều bị cấm kỵ cho các thành viên Đảng

1. Không được tham gia vào các tổ chức chính trị đối lập hoặc nhóm vi phạm pháp luật

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức chính trị đối lập hoặc nhóm vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và danh dự của Đảng.

2. Không được tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật

– Đảng viên không được tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm và mất lòng tin của người dân.

3. Không được tiết lộ bí mật quốc gia và Đảng

– Đảng viên không được tiết lộ bí mật quốc gia và Đảng, bao gồm thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng và kinh tế.

Danh sách này chỉ là một phần trong tổng số 19 điều bị cấm kỵ cho các thành viên Đảng theo Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021. Các điều này nhằm đảm bảo sự đoàn kết, đồng lòng và tuân thủ nguyên tắc của Đảng trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Quy định mới về những việc mà đảng viên không được thực hiện

1. Không được tham gia hoạt động chính trị bất hợp pháp

Điều quy định số 1 trong Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 cấm đảng viên tham gia vào các hoạt động chính trị bất hợp pháp. Điều này nhằm bảo vệ uy tín và danh dự của Đảng, không để cho những thành viên có ý đồ xấu lợi dụng tên tuổi của Đảng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.

2. Không được tiết lộ thông tin bí mật của Đảng

Điều quy định số 2 cấm đảng viên tiết lộ thông tin bí mật của Đảng. Thông tin bí mật là những thông tin chỉ dành riêng cho các thành viên trong Đảng và không được công khai ra ngoài. Việc vi phạm điều này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho sự tổ chức và hoạt động của Đảng.

Danh sách các điều cấm:

  1. Không được xâm phạm quyền tự do cá nhân và quyền dân chủ của công dân.
  2. Không được đánh giá, xếp loại sai sự thật về thành tích, phẩm chất, năng lực của người khác.
  3. Không được viết, phát ngôn hoặc lan truyền các thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 đã tạo ra một bộ khung rõ ràng về những việc mà đảng viên không được thực hiện. Điều này nhằm tăng cường kỷ luật và trách nhiệm của các thành viên trong Đảng, đồng thời bảo vệ uy tín và danh dự của Đảng trong mắt công chúng. Việc tuân thủ quy định này là một yêu cầu cần thiết để duy trì sự phát triển và thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung chi tiết của 19 điều bị nghiêm cấm cho các thành viên Đảng

Nội dung chi tiết của 19 điều bị nghiêm cấm cho các thành viên Đảng

1. Không được vi phạm hiến pháp và pháp luật

– Đảng viên không được thực hiện hành vi vi phạm hiến pháp và pháp luật của quốc gia.
– Không được tham gia vào các hoạt động trái với quy định của pháp luật.

2. Không được làm chủ nghĩa cá nhân, tự ý đưa ra quyết định

– Đảng viên không được tự ý đưa ra quyết định mà không tuân theo nguyên tắc và quy trình của Đảng.
– Không được lợi dụng chức vụ để làm lợi cho bản thân hoặc nhóm cá nhân.

3. Không được tham gia vào các hoạt động xã hội không lành mạnh

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động xã hội có tính chất gây hại cho cộng đồng và xã hội.
– Không được tham gia vào các hoạt động buôn lậu, ma túy, tệ nạn xã hội…

4. Không được sử dụng tài sản công, tiền bạc sai mục đích

– Đảng viên không được sử dụng tài sản công, tiền bạc của nhà nước hoặc tổ chức để phục vụ cho mục đích cá nhân.
– Không được lợi dụng quyền hạn và chức vụ để chiếm đoạt tài sản công.

5. Không được tham gia vào các hoạt động tham nhũng

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động tham nhũng, nhận hối lộ, hay gian lận trong công việc.
– Không được lợi dụng quyền hạn và chức vụ để thu lợi bất hợp pháp.

Đây chỉ là một số điểm nổi bật trong 19 điều bị nghiêm cấm cho các thành viên Đảng theo Quy định 37-QĐ/TW mới ban hành. Các điều này nhằm giữ gìn uy tín và phẩm chất của Đảng, đồng thời xây dựng một Đảng cách mạnh mẽ và liêm chính.

Chính sách mới về những hành vi cấm kỵ của các thành viên Đảng

1. Tuyệt đối không được vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

– Đảng viên không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm nguyên tắc, quy chế và quy định của Đảng.
– Không được làm việc gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự và uy tín của Đảng.

2. Không được tham gia vào các tổ chức, nhóm hoặc hoạt động phi Đảng

– Đảng viên không được tham gia vào bất kỳ tổ chức, nhóm hoặc hoạt động nào mà không có sự cho phép và kiểm soát của Đảng.
– Không được tham gia vào các tổ chức, nhóm hoặc hoạt động có mục tiêu trái với lợi ích của Đảng và nhân dân.

3. Cấm việc lợi dụng chức vụ để lợi ích cá nhân

– Đảng viên không được sử dụng chức vụ, quyền hạn để lợi ích cá nhân, gia đình hay bạn bè.
– Cấm nhận hoặc yêu cầu lợi ích, tặng quà, hối lộ từ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp khác.

4. Tuyệt đối không được tham gia vào các hành vi tham nhũng

– Đảng viên không được tham gia vào bất kỳ hành vi tham nhũng nào.
– Không được tiếp tay, che đậy hoặc bảo vệ các hành vi tham nhũng của người khác.

5. Cấm việc phản đối và trái ngược với chính sách và quyết định của Đảng

– Đảng viên không được phản đối, trái ngược hoặc công khai chỉ trích chính sách và quyết định của Đảng.
– Không được lan truyền thông tin sai lệch, gây hiểu lầm và mất lòng tin vào Đảng.

6. Không được xâm phạm quyền riêng tư và bí mật của Đảng

– Cấm xâm phạm quyền riêng tư và bí mật của Đảng, không tiết lộ thông tin nội bộ cho người ngoài.
– Không được sử dụng thông tin bí mật để làm lợi cho cá nhân hay tổ chức khác.

Đây là một số điểm nổi bật trong quy định mới về những hành vi cấm kỵ của các thành viên Đảng. Quy định này nhằm tăng cường kỷ luật và trách nhiệm của Đảng viên, đồng thời xây dựng một Đảng cạnh tranh, trong sạch và hiệu quả. Các đảng viên cần tuân thủ chặt chẽ những quy định này để góp phần vào sự phát triển của Đảng và đất nước.

Các quy tắc và nguyên tắc mà các thành viên Đảng phải tuân thủ

1. Tuân thủ chính sách, đường lối của Đảng:

– Các thành viên Đảng phải tuân thủ chính sách, đường lối của Đảng được quy định trong các văn kiện cơ bản của Đảng như Hiến pháp, Chương trình và Nghị quyết Đại hội Đảng.

2. Bảo vệ danh dự và uy tín của Đảng:

– Các thành viên Đảng không được làm những việc xúc phạm danh dự và uy tín của Đảng, không được gây tai tiếng hoặc làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Đảng.

3. Không tham gia vào các tổ chức chính trị khác:

– Các thành viên Đảng không được tham gia vào bất kỳ tổ chức chính trị khác ngoài Đảng, trừ khi có sự cho phép hoặc chỉ đạo từ Ban Chấp hành Trung ương.

Các quy tắc và nguyên tắc này giúp đảm bảo sự đoàn kết và sự tự do trong hoạt động của các thành viên Đảng. Việc tuân thủ chính sách và đường lối của Đảng giúp tạo nên sự nhất quán trong các hoạt động của Đảng và đẩy mạnh tiến trình xây dựng và phát triển. Bảo vệ danh dự và uy tín của Đảng là trách nhiệm của mỗi thành viên, giúp duy trì lòng tin của nhân dân vào Đảng. Không tham gia vào các tổ chức chính trị khác cũng đảm bảo tính đồng nhất và sự lãnh đạo mạnh mẽ từ Ban Chấp hành Trung ương.

19 điều đảng viên không được làm: Đây là những quy định quan trọng giúp duy trì tính đoàn kết và uy tín của Đảng. Việc tuân thủ các quy tắc này sẽ củng cố sự phát triển và thành công của Đảng, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ.

Related Articles

Back to top button