Kiến thức

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản là những tình huống mà người lao động không thể nhận được tiền trợ cấp khi mang bầu hoặc sinh con. Điều này có thể xảy ra trong các trường hợp đặc biệt, và người lao động cần phải biết để có sự chuẩn bị tài chính phù hợp trước khi quyết định sinh con. Hãy tìm hiểu những trường hợp này để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về quyền lợi của mình trong giai đoạn thai sản.

Table of Contents

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản mà bạn cần biết

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản. Tuy nhiên, dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất đã đề xuất giải quyết chế độ thai sản cho cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể, những trường hợp sau sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản:
– Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao độn

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm 02 chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Do đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất giải quyết chế độ thai sản cho cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong dự thảo nêu rõ, lao đông nữ phải đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian vòng 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức 03 triệu đồng/con sinh ra. Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất chưa phải quy định chính thức và cần thời gian để xem liệu quy định này có được áp dụng hay không.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể, những người lao động sau không được hưởng bảo hiểm thai sản:
– Lao động nữ sinh con mà trước đó đã hoặc đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ mang thai từ trước và phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng.
– Lao động nữ mang thai từ trước và phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong vòng 12 tháng trước khi sinh con nhưng chưa tích lũy đủ 03 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con.

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm.

Cụ thể, những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản gồm:

– Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.

– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

*Note: Please make sure to write in Vietnamese language.

Những trường hợp không đủ điều kiện để nhận chế độ thai sản

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm 02 chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Do đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản.

Tại dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất giải quyết chế độ thai sản cho cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong dự thảo nêu rõ, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian vòng 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức 03 triệu đồng/con sinh ra. Tiền này sẽ được trả một lần cho người lao động. Dẫu vậy, đây mới chỉ là đề xuất đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến chứ chưa phải quy định chính thức. Do đó, vẫn cần thời gian để xem quy định này có được áp dụng hay không.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể bao gồm những người lao động sau đây:
– Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

3. Trường hợp được hưởn thai sản ngay từ khi mớiđó

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, một số quyền lợi thuộc chế độ thai sản chỉ đặt ra điều kiện là đang đóng bảo hiểm. Do đó, dù mới bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những trường hợp sau đây vẫn sẽ được thanh toán tiền thai sản:
– Người lao động đi khám thai: Lao động nữ được nghỉ làm để đi khám thai hưởng chế độ thai sản 05 lần với 01 ngày/lần. Trường hợp ở xa nơi khám, chữa bệnh hoặc mang thai bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày/lần.
– Người lao động bị sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý: Tùy vào tuổi thai mà người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 10 – 50 ngày.

Nếu còn vấn đề vướng mắc về chế độ thai sản, bạn có thể liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn cụ thể.

Chế độ thai sản không áp dụng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm 02 chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Do đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản.

Tại dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất giải quyết chế độ thai sản cho cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong dự thảo nêu rõ, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian vòng 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức 03 triệu đồng/con sinh ra. Tiền này sẽ được trả một lần cho người lao động. Dẫu vậy, đây mới chỉ là đề xuất đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến chứ chưa phải quy định chính thức. Do đó, vẫn cần thời gian để xem quy định này có được áp dụng hay không.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng:

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể bao gồm những người lao động sau đây:
– Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao độn

Đề xuất mới về chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đề xuất mới về chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất giải quyết chế độ thai sản cho cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong dự thảo nêu rõ, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian vòng 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức 03 triệu đồng/con sinh ra. Tiền này sẽ được trả một lần cho người lao động. Dẫu vậy, đây mới chỉ là đề xuất đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến chứ chưa phải quy định chính thức. Do đó, vẫn cần thời gian để xem quy định này có được áp dụng hay không.

Trong luật BHXH năm 2014, chỉ những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được hưởng chế độ thai sản. Nhưng với đề xuất mới, người lao động tự nguyện cũng có thể được hưởng chế độ này nếu đáp ứng các điều kiện quy định. Điều này giúp tạo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên, việc áp dụng chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh tình trạng lạm dụng và gian lận trong việc nghỉ thai sản. Việc quyết định cuối cùng về việc này sẽ phụ thuộc vào ý kiến của các cơ quan chức năng và quyết sách của nhà nước.

Quy định về chế độ thai sản cho những người tham gia BHXH không đủ thời gian đóng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể bao gồm những người lao động sau đây:

  • Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
  • Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
  • Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Người lao động có được hưởng chế độ thai sản khi mới đóng BHXH?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, có một số điều kiện cần tuân thủ để được hưởng quyền lợi này.

1. Thời gian đóng bảo hiểm: Người lao động phải đã tích lũy đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ thai sản. Thời gian này thường là từ 6-12 tháng tùy theo quy định của từng quốc gia.

2. Đăng ký và nộp tiền bảo hiểm: Người lao động phải đăng ký và nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định của cơ quan chức năng. Việc này giúp chắc chắn rằng người lao động đã tham gia vào chế độ bảo hiểm và có quyền lợi khi cần thiết.

3. Chứng minh về việc mang thai: Người lao động cần có các giấy tờ, tài liệu hoặc chứng minh y tế về việc mang thai để chứng minh cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Thông thường, cần có giấy chứng nhận của bác sĩ hoặc các tài liệu liên quan để được công nhận là đủ điều kiện nghỉ thai sản.

Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt như người lao động tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ thời gian đóng bảo hiểm có thể không được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Do đó, trước khi nghỉ thai sản, người lao động nên tìm hiểu kỹ luật pháp và quyền lợi của mình để tránh những tranh chấp không mong muốn với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Các quyền lợi thuộc chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội

Các quyền lợi thuộc chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội

1. Quyền nghỉ thai sản

– Người lao động được nghỉ thai sản từ 6 tuần trở lên, trong đó có ít nhất 2 tuần trước ngày dự sinh và 4 tuần sau khi sinh.
– Trường hợp sinh con một cách khác thường (sinh non, sinh đôi, sinh ba…) thì quyền nghỉ thai sản sẽ được tăng thêm.

2. Quyền tiền trợ cấp thai sản

– Người lao động được nhận tiền trợ cấp thai sản hàng ngày trong suốt thời gian nghỉ thai sản.
– Mức tiền trợ cấp được tính dựa trên lương bình quân của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ thai sản.

3. Quyền miễn phí khám và chữa bệnh

– Người lao động có quyền miễn phí khám và chữa bệnh liên quan đến thai sản từ khi biết tin mang bầu cho đến khi con được 7 tuổi (hoặc 9 tuổi nếu là con nuôi).

4. Quyền công tác giáo dục sức khỏe cho mẹ và bé

– Người lao động được tham gia các chương trình giáo dục sức khỏe cho mẹ và bé, bao gồm tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con.

5. Quyền nghỉ việc sau thai sản

– Người lao động có quyền được nghỉ việc sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản.
– Thời gian nghỉ việc sau thai sản phải được tính vào thời gian làm việc để tính lương và các quyền lợi khác.

6. Quyền hưởng lương hưu

– Sau khi đóng bảo hiểm xã hội trong một khoảng thời gian nhất định, người lao động sẽ được hưởng lương hưu khi về già.
– Mức lương hưu sẽ được tính dựa trên số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đã đóng bảo hiểm.

7. Quyền được bảo hiểm y tế

– Người lao động cũng có quyền được bảo hiểm y tế khi tham gia chế độ bảo hiểm xã hội.
– Bảo hiểm y tế sẽ chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh, thuốc men và các dịch vụ y tế khác.

8. Quyền được hưởng trợ cấp tử tuất

– Trong trường hợp người lao động mất do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, gia đình người lao động sẽ được hưởng trợ cấp tử tuất.

Được nghỉ khám thai và các trường hợp khác được thanh toán tiền thai sản

Được nghỉ khám thai và các trường hợp khác được thanh toán tiền thai sản

Theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được nghỉ làm để đi khám thai hưởng chế độ thai sản 05 lần với 01 ngày/lần. Trường hợp ở xa nơi khám, chữa bệnh hoặc mang thai bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày/lần.

Theo Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội, tùy vào tuổi thai mà người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản như sau:
– Nghỉ 10 ngày nếu thai nhi dưới 05 tuần tuổi.
– Nghỉ 20 ngày nếu thai nhi từ 05 – 13 tuần tuổi.
– Nghỉ 40 ngày nếu thai nhi từ 13 – 25 tuần tuổi.
– Nghỉ 50 ngày nếu thai nhi từ 25 tuần tuổi trở lên.

Theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh với thời gian tối đa như sau:
– Lao động nữ đặt vòng tránh thai: Nghỉ 07 ngày.
– Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản: Nghỉ 15 ngày.

Việc không được hưởng bảo hiểm thai sản có thể xảy ra trong những trường hợp đặc biệt như nghỉ việc trước khi mang bầu, làm việc không chính thức hoặc không đóng bảo hiểm xã hội. Đây là những trường hợp cần được lưu ý và chuẩn bị kế hoạch tài chính phù hợp để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé trước và sau khi sinh.

Related Articles

Back to top button